Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

İmar İşleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Harita ve Numarataj Şefliği

c) Yapı Ruhsatı Şefliği

ç) Yapı Kontrol ve İskan Şefliği

d) Evrak Kayıt Birimi

e) Arşiv Birimi

Büro Şefinin görev, yetki ve sorumluluğu

a)  Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuların Belediye Başkanı ve Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak.

b) Bağlı bulunduğu Müdürüne karşı sorumluluğunu yerine getirmek.

c) İşini yürütürken kanun,  tüzük,  yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde işini yerine getirmek.

Harita ve Numarataj Şefliği görev, yetki ve sorumluluğu

a) Müdürlüğe gelen imar durumu, ifraz tevhid, terk ve ihdas işlem dosyalarının kontrolünü yapılması ve Belediye Encümen dosyalarının hazırlanması

b) Vatandaşın numarataj bilgi taleplerini cevaplandırarak, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aşamalarında numarataj işlemlerinin düzenlenmesi

c) 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi’ne göre parselasyon planlarının hazırlanması

ç) Arazi kot kontrollerinin yapılması

Yapı Ruhsatı Şefliği görev, yetki ve sorumluluğu

Yapı Ruhsatı Şefliği, aşağıda dokuz madde halinde sınıflandırılmış işleri müdürünün talimatları doğrultusunda yapar.

1) Avan proje başvuruları ile ilgili sorumluklar:

Her haftanın Salı gününe kadar başvurusu yapılan müracaatların takip eden Salı gününe kadar sonuçlandırılarak mal sahibi ve yasal vekillerine sonucu hakkında bilgi verilmesi,

2) Yapı Ruhsatı başvuruları ile ilgili sorumluluklar:

a) Raportörler başvuruyu takip eden 3 gün içerisinde evrak bazında incelemelerini yaparak harçların hesaplanması eksik evrakları var ise tebliğlerinin mal sahibine ve vekaleten takibini yapan ilgilisine yapılması

b) Harçların yatırılmasına müteakip 2 gün içerisinde raportörü tarafından ruhsat yazım işleminin gerçekleştirilmesi

c) Yapı ruhsatı üzerindeki imzaların tamamlanma süreçleri raportörü tarafından takip edilerek ruhsat bazında imza tutanakları oluşturularak imzalandığı tarihler tutanak altına alınır.

ç) Ruhsatların müellifler ve ilgilileri tarafından imzalanmasına müteakip dosya ruhsat şefine iletilir ve ruhsat şefi 3 gün içerisinde incelemesini yaparak dosyayı imzalar.

d) Dosyada eksik var ise eksiklerin tamamlanmasına müteakip ruhsat şefi 1 gün içerisinde dosyayı imzalar.

e) Ruhsat şefinden sonra dosya İmar ve Şehircilik Müdürüne iletilir ve 5 gün içerisinde incelemesi tamamlanarak imzalanır.

f) Müdürlükten ilgili Teknik Başkan Yardımcısına iletilen dosyanın incelemesi Teknik Başkan Yardımcısı tarafından 5 gün içerisinde tamamlanır.

g) İmza süreci tamamlanan dosyanın çıkış işlemleri takip eden 2 gün içerisinde raportörü tarafından sonuçlandırılır.

ğ) Ruhsat çıkış işlemlerinin bitmesinin ardından ruhsatın bir fotokopisi ve ruhsat sonrası yapılması gerekli işleri anlatan yazının mal sahibine posta yolu ile iletilmesi.

Yapı Kontrol ve İskan Şefliği görev, yetki ve sorumluluğu

Yapı Kontrol ve İskan Şefliği, aşağıda on madde halinde sınıflandırılmış işleri müdürünün talimatları doğrultusunda yapar.

a) Raportörler başvuruyu takip eden 3 gün içerisinde evrak bazında incelemelerini yaparak harçların hesaplanması eksik evrakları var ise tebliğlerinin mal sahibine ve vekaleten takibini yapan ilgilisine yapılması.

b) Eksik evrakı olmayan başvuruların arazi incelemeleri başvuruyu takip eden 1 hafta içerisinde ilgili raportör tarafından yapılması.

c) Arazi incelemesi sonrası eksiği olmayan başvuruların ilgili kurumlar ile yazışmaları incelemenin sonuçlanmasına müteakip 2 gün içerisinde yapılması.

ç) İlgili kurumlardan gelen cevaplar neticesinde son gelen cevaba müteakip 3 gün içerisinde yapı kullanma izin evrakının yazım işlemlerinin tamamlanması.

d) İskan üzerindeki imzaların tamamlanma süreçleri raportörü tarafından takip edilerek ruhsat bazında imza tutanakları oluşturularak imzalandığı tarihlerin tutanak altına alınması.

e) İskanın müellifler ve ilgilileri tarafından imzalanmasına müteakip dosya yapı kontrol şefine iletilmesi ve yapı kontrol şefi tarafından 3 gün içerisinde incelenmesinin yapılarak dosyanın imzalanması.

f) Dosyada eksik var ise eksiklerin tamamlanmasına müteakip yapı kontrol şefi tarafından 1 gün içerisinde dosyanın imzalanması.

g) Yapı kontrol şefinden sonra dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürüne iletilmesi ve 5 gün içerisinde incelemesinin tamamlanarak imzalanması.

ğ) Müdürlükten ilgili Teknik Başkan Yardımcısına iletilen dosyanın incelenmesinin Teknik Başkan Yardımcısı tarafından 5 gün içerisinde tamamlanması.

h) İmza süreci tamamlanan dosyanın çıkış işlemleri takip eden 2 gün içerisinde raportörü tarafından sonuçlandırılması.

Evrak Kayıt Birimi görev, yetki ve sorumluluğu

a) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesi yapılan evrakların teslim alınması ve havaleye hazır duruma getirilmesi.

b) Havalen çıkan evrakları winkent sistemine ve zimmet defterine işlenmesi.

c) Raportörleri tarafından işlemleri tamamlanan evrakların imza süreçlerinin takibinin yapılması.

d) İmza süreci tamamlanan evrakların posta işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

e) İmza süreci tamamlanan evrakların dosyalama işlemlerinin yürütülmesi.

f) Gelen vatandaşların Müdürlük bünyesinde ilgilisine yönlendirmesinin yapılması.

g) Expertiz için gelen görevlilerin harçlarının kesilmesi ve dosya incelemelerinin yaptırılması.

Arşiv Birimi Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

a) Müdürlüğe yapılan müracaatlar ile ilgili dosya açılması gerekli olanlara dosya açmak ve her dosyaya bir takip numarası vermek.

b) Müdürlük bünyesinde işlem gören dosyaların ilgili raportörüne teslimini yapmak ve bunları kayıt altına almak.

c) Ruhsat çıkış işlemi tamamlanan dosyaların mühür işlemlerini ve inşaat tabelalarının teslimini yapmak.