Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Metruk Yapı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 ve 05.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020/40 ve 02.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 sayılı yazıları ile İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılmayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;
“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denmektedir.

İlgili Kanun maddesi gereğince duyuru ekinde taşınmaz sahibi ve ada parsel bilgileri verilen yerde adınıza kayıtlı ve/veya işgalinizde olan yapı/yapılar belirlenmiştir. Belirlenen metruk yapıların yapı sahipleri ve/veya işgalciler tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapıların izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahipleri ve/veya işgalciler borçlandırılarak, yapı sahibinden veya hissedarlarından tahsil edilecektir.