31 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri