Mengüçgazi Mahallesi’nde bulunan parseller için hazırlanmış 40 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri