Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Notices

Metruk Yapı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 sayılı yazısı ile İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılmayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;
“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denmektedir.

İlgili Kanun maddesi gereğince “Mengüçgazi Mah. Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Caddesi No:23 ve tapunun 197 ada 1 no.lu parseli üzerinde bulunan Bahattin ASLAN ve Hissedarlarına ait metruk yapının yapı sahipleri tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapının izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahipleri borçlandırılarak, yapı sahibinden veya hissedarlarından tahsil edilecektir.’

Metruk Yapı

METRUK YAPILAR HAKKINDA DUYURU

İLÇEMİZDE, İLGİLİ DUYURU EKİNDE TAŞINMAZ SAHİBİ VE ADA PARSEL BİLGİLERİ VERİLEN YERDE ADINIZA KAYITLI YAPI BELİRLENMİŞTİR. SÖZ KONUSU, YAPI TERKEDİLMİŞ DURUMDA OLUP, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN OLUMSUZ ETKİLERE SEBEP OLMAKTADIR.

TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE YAPINIZDAKİ OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE, BAHSE KONU OLAN YAPINIZA İMAR KANUNUNUN 39. 40. VE 42. MADDELERİNE GÖRE İŞLEM YAPILARAK YIKIM KARARI VE PARA CEZASI ÇIKARILACAKTIR.

BİLGİLERİNİZE RİCA OLUNUR.

Detaylar için tıklayınız!